Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα Erasmus+ “Impact.Ability – Impact Assessment Competences for Effective Empowering and Learning Paths of Persons with Disabilities” (Impact.Ability)

ipsa-programma-impact-ability

Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2021-2030, η οποία αποσκοπεί στο να ανοίξει το δρόμο για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια και να ενισχύσει τα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία. Βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 και συνδέεται στενά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Charter of Fundamental Rights of the European Union – CRPD) και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Προωθεί μια διατομεακή προοπτική σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals – SDGs).

Εταίροι

Η σύμπραξη έχει συσταθεί μεταξύ πέντε διαφορετικών οργανισμών, οι οποίοι είναι:

L’Ovile (Italy),
IPSA (Greece),
UCLL (Belgium),
Centre Mutualiste de Kerpape (France)
Sensus (Sweden)

Επίσημη ιστοσελίδα προγράμματος: https://impactability-project.eu/