“Εκπαίδευση στη ΜΗ Βίαιη Επίλυση των Συγκρούσεων (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΜΗ ΒΙΑΙΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)”

erasmus+ logo

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.) συμμετέχει ως συντονιστής φορέας στο Πρόγραμμα Erasmus+: “Εκπαίδευση στη ΜΗ βίαιη επίλυση των συγκρούσεων (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΜΗ ΒΙΑΙΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)” με κωδικό αριθμό 2016-1-EL01-KA104-022964

Το πρόγραμμα “Εκπαίδευση στη ΜΗ βίαιη επίλυση των συγκρούσεων (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΜΗ ΒΙΑΙΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)” προτείνεται από μία Κοινοπραξία φορέων των νομών Λαρίσης και Τρικάλων που έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό την παροχή Συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όσο και ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (οικονομικές, κοινωνικές κ.α.). Το 2ο κοινό χαρακτηριστικό των φορέων είναι η παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, γονείς, εκπαιδευτικούς κ.α.
Δεδομένου ότι όλοι οι φορείς δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο και σε παρεμφερή αντικείμενα έχει ως αποτέλεσμα οι πορείες τους συχνά να συναντώνται. Η Κοινοπραξία συστάθηκε για να συμβάλει στη δημιουργία δικτύωσης, συνεργασίας και συγχρονισμού μεταξύ τους. Παράλληλα, αποφασίστηκε η συμμετοχή στελεχών και συνεργατών των φορέων σε εκπαιδεύσεις για τη ΜΗ Βίαιη επίλυση των συγκρούσεων. Οι κοινές εκπαιδεύσεις αλλά και η από κοινού οργάνωση δράσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της συνεργασίας και Δικτύωσης των φορέων.

Στόχοι προγράμματος:

1. Εκπαίδευση/επιμόρφωση 7 στελεχών και συνεργατών των φορέων της κοινοπραξίας. Τα άτομα αυτά θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε δύο διαφορετικές τεχνικές, διαμεσολάβηση (Βέλγιο) και ΜΗ Βίαιη Αντίσταση (NVR), (Ηνωμένο Βασίλειο). Στη συνέχεια και μέσα από κοινές συναντήσεις θα αλληλοεπιδράσουν ώστε να πραγματοποιηθεί ώσμωση μεταξύ τους.

2. Δικτύωση των τεσσάρων φορέων ώστε να υπάρχει μία συνεχής ανατροφοδότηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους, γεγονός που αναμένεται να βελτιστοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους συμμετέχοντες φορείς. Παράλληλα και μέσα στο πλαίσιο της Δικτύωσης προβλέπεται η διενέργεια βιωματικών εργαστηρίων με ανάλογη θεματολογία σε ομάδες ατόμων με συναφή ενασχόληση (Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Εκπαιδευτικοί κ.α.) προκειμένου να γίνει διασπορά των νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διαχείριση των συγκρούσεων.

3. Προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων στελεχών και συνεργατών.

4. Αντιμετώπιση σε πρώτο επίπεδο και η μείωση σε δεύτερο των βίαιων συμπεριφορών και διαχείριση των συγκρούσεων σε άτομα, ομάδες με τις οποίες εργάζονται οι συμμετέχοντες φορείς με νέα εργαλεία τα οποία θα συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα.

5. Τροποποίηση του προφίλ των ίδιων των φορέων στη διαχείριση τυχόν εσωτερικών τους προβλημάτων αφού αναμένεται τα στελέχη τους να υιοθετήσουν την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη του σχεδίου αναφέρονται στην ένταξη των νέων τεχνικών επίλυσης των συγκρούσεων στην καθημερινή πρακτική των συμμετεχόντων φορέων και ο σταδιακός μετασχηματισμός στον τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών.